Kirlian Photography

Human Emotions Bioelectrography Research

Human Emotions Bioelectrography Research Emotions Research Genetic determination of quantum-field Psychophysical and genetic determination of quantum-field level of the organism functioning Bundzen P.*, Korotkov K.**, Nazarov I.*, Rogozkin V.* Abstract …